U3V

Litomyšlská U3V vznikla v roce 1999 pod záštitou centra Sociální pomoci Litomyšl. V roce 2007 se její organizace ujala Městská knihovna Litomyšl a od roku 2015 je pobočkou U3V Univerzity Pardubice. Pro seniory připravujeme přednáškové cykly, intenzivní kurzy, zájezdy a exkurze.

Programy jsou přednostně určeny seniorům. Studentem se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí školné. Přihlášky na letní semestr přijímáme od 1. 1., přihlášky na zimní semestr od 1. 9.

p

přednáškové cykly

Program - podzim 2022

Nový úhel pohledu na východočeské památky

Po dvou letech se opět vracíme ke klasickému přednáškovému cyklu „naživo“. Tentokrát jsme se spojili s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Pardubicích a připravili jsme pro Vás cyklus věnovaný východočeským památkám.

Přednášky se konají vždy od 14:30 do 17 hodin v Zámeckém pivovaru

  • čtvrtek 6. 10. 2022 Památková péče v 21. století (přednáší Ing. Aleš Papáček)
  • čtvrtek 3. 11. 2022 Praktické využití archeologie (přednáší Mgr. Jana Marešová a Mgr. Jana Pochmanová)
  • čtvrtek 10. 11. 2022 Zahradní umění (přednáší Ing. Aleš Papáček)
  • středa 23. 11. 2022 Barokní památky regionu ve světle restaurování (přednáší Mgr. Filip Vávra)
  • čtvrtek 1. 12. 2022 Vliv Pernštejnů nejen na umění v Pardubickém kraji (přednáší PhDr. Zuzana Vlasáková, Ph.D.)

Cena přednáškového cyklu je 350 Kč.

k

kurzy

Obecná angličtina pro začátečníkyLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena; číslovky; časování slovesa být; množné číslo; neurčitý člen; použití this, that, these, those; přítomný čas prostý; základní slovesné fráze; abeceda a hláskování; příslovce very, quite, really; tázací zájmena; slovosled otázky; rozkazovací způsob a vazba letʼs; slovíčka pro základní předměty; základní fráze pro představování; slovíčka pro dny v týdnu, barvy, povolání; základní přídavná jména

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 19. 9. do 28. 11.  2022, vždy v pondělí od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1200,- Kč

Angličtina pro mírně pokročilé – úroveň A2Lektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: minulý prostý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase, základní fráze s go, get, have, vazba there is, there are, there was, there were, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a použití a, an, some, any, vazby how much, how many,druhý a třetí stupeň přídavných jmen, vysoké číslovky, slovní zásoba spojená s domem a bydlením, předložky spojené s místem a pohybem, slovní zásoba spojená s místy ve městě

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 19. 9. do 28.11. 2022, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1200,- Kč

Nebojte se počítačeLektor

Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah

Neumíte s počítačem a chtěli byste? Máte jenom minimální základy, jste samouk, máte strach, abyste něco nesmazali a další? Právě pro Vás je určen kurz základů počítačové gramotnosti z nabídky Univerzity 3. věku. Nyní přistupujeme k novému formátu kurzu a to 2 + 6 lekcí. Dvě úvodní hodiny budou zdarma. Po absolvování úvodních lekcí se rozhodnete, zda budete v kurzu pokračovat. I na první dvě lekce je nutné se PŘIHLÁSIT!

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
Od 11. 10.  do 6. 12. 2022, vždy v úterý od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč

Kresba pro začátečníkyLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah

Čára, linie, tvar, světlo a stín, kompozice. Cyklus seminářů nabídne k pochopení techniky kresby a zdokonalení se v kresebných technikách pomocí nejrůznějších materiálů (tužka, tuha, pastel, uhel, pero a tuš).

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termín
 od 12. 10.  do 7. 12. 2022 vždy ve středu od 12:30 do 15:00

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Kresba pro pokročiléLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah

Čára, linie, tvar, světlo a stín, kompozice. Cyklus seminářů nabídne k pochopení techniky kresby a zdokonalení se v kresebných technikách pomocí nejrůznějších materiálů (tužka, tuha, pastel, uhel, pero a tuš).

– plenér (krajina, město, perspektiva)
– draperie (světlo a stín, stínování)
– zátiší (kompozice)
– lidská postava (proporce)
– portrét
– studijní kresba (zaměření na detail)

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termín
 Od 11. 1. do 15. 3. 2023 vždy ve středu od 12:30 do 15:00

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Jóga pro seniory – kapacita kurzu je zcela naplněnaLektor
Ludmila Rolečková

Obsah

Lekce mají nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením. Zařazeny jsou i prvky rehabilitačního cvičení. Závěrem každé lekce je delší relaxace.

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Jóga pro seniory I: 11. 10. – 13. 12. 2022 vždy v úterý od 8:30 do 10:00

Jóga pro seniory II: 11. 10. – 13. 12. 2022 vždy v úterý od 10:30 do 12:00

Místo konání
Středisko volného času Litomyšl

Cena
700,- Kč